Ta strona używa ciasteczek (cookie), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Zakładamy, że korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek.

X360 Shift 2 Unleashed

W
Kod:
EAX20940
EAN (kod kreskowy):
5030935077810
Ilošč sztuk w opakowaniu:
25
Waga:
0.14 kg
Producent:
Electronic Arts

Nie można kupić produktu.

Velmi úspìšná série SHIFT se vrací na tra pod titulem SHIFT 2 UNLEASHED, aby fanouškùm motorsportu pøinesla ty dosud nejrealistiètìjší závodní zážitky.

V Bitvách závodníkù na vlastní kùži zažijete bezkonkureèní zpracování fyzické nároènosti a v urèitém ohledu až brutality pilotování závodního speciálu v rychlostech pøes 300 km/h.

Až dìsivì autentická fyzika a model poškození tratí a vozù, adrenalinové noèní závody a vìrný dojem z jízdy ve vysoké rychlosti v kombinaci s pohledem kamery z helmy jezdce vás posadí pevnì pøimo doprostøed akce. Pøi intenzivních soubojích o prvenství na cílové èáøe pocítíte každou srážku i nerovnost na trati.

SHIFT 2 UNLEASHED™ dále posouvá hranice úrovnì realistického závodìní a revoluèním zpùsobem napodobuje vzrušení a masovou pøitažlivost motoristických akcí.

Ještì dokonalejší vtažení do hry – Bezkonkureènì realistické zpracování závodìní z vlastního pohledu vás posadí pøímo do sedadla øidièe, kde ucítíte všechny vibrace a následky otøesù a hlava se vám bude pohybovat, jako ve skuteènosti.

Maximálnì realistický motorsport – SHIFT 2 UNLEASHED™ pøepisuje definice žánru závodních simulátorù. Obsahuje vysoce realistický fyzikální model kolizí a neuvìøitelnì detailnì zpracované protìjšky skuteèných závodních speciálù, pilotù a tratí.

Revoluèní systém Autolog - Nový srovnávací engine Autolog zásadnì mìní celý herní systém. Umožòuje spojit se s pøáteli a sdílet online prakticky každý aspekt hráèovy kariéry – statistiky, obrázky, videa atd. Systém na základì aktivit a výkonù pøátel nabízí nové výzvy a neustále motivuje k dalším a lepším výkonùm offline i online.

Úžasná propracovanost a variabilita kariéry – Lze si zvolit takovou kariérní dráhu, která nejlépe odpovídá hráèovu závodnímu stylu. V jejím prùbìhu pøicházejí nové zkoušky a soutìže, stejnì jako výzvy v podobì rùznách závodních disciplín proti nejlepším jezdcùm svìta. Na konci pak leží odmìny v podobì titulu mistra svìta FIA GT1 World a mistra Evropy GT3.

Pøizpùsobování aut pro efekt i pro vítìzství! – Ty nejskvìlejší nabušené závodní speciály si mùžete díky témìø neomezené škále možností pøedìlat podle vlastních pøedstav – upravovat mùžete nejen povrchovou úpravu, ale také odpružení a mnoho dalších prvkù.Brak komentarzy..